Polityka prywatności - Centrum Edukacji Never Average

Zaloguj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności NEVER AVERAGE

 

W NEVER AVERAGE Państwa prywatność jest dla nas szczególnie bardzo ważna, w szczególności ochrona Państwa danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe wykorzystujemy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Niniejsza Polityka prywatności serwisu NEVER AVERAGE ma na celu objaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów postępowania z informacjami dotyczących Użytkownika. Wprowadzone wyrażenia i zwroty oznaczają:

 • przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO);
 • dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO);
 • serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod adresem URL … wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych przez NEVER AVERAGE serwis funkcjonalności;
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis NEVER AVERAGE .Spis treści: 

Celem ułatwienia Państwu zapoznanie się z interesującą Państwa częścią niniejszej Polityki prywatności, NEVER AVERAGE przygotował dla Państwa spis treści dokumentu. Po prostu kliknij w konkretny moduł a zostaniesz przekierowany do sekcji odpowiadającej Twojemu zainteresowaniu:

 1. Kim jesteśmy?
 2. Dane, do których dostęp ma NEVER AVERAGE
 3. Użytkownicy serwisów NEVER AVERAGE
 4. Formularz kontaktowy
 5. Sklep internetowy
 6. Marketing NEVER AVERAGE
 7. Prawa Użytkowników serwisów NEVER AVERAGE
 8. Polityka Cookies serwisu NEVER AVERAGE
 9. Regulacje dotyczące treści serwisu
 10. Dodatkowe informacje

 

KIM JESTEŚMY?

Właścicielem, operatorem i wydawcą serwisu internetowego NEVER AVERAGE, jak również administratorem danych osobowych, pozyskanych w ramach prowadzonego serwisu jest Adrian Sajdak działający pod firmą NEVER AVERAGE Sajdak Adrian z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 20, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP 5512622339, REGON 362195523.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez NEVER AVERAGE można kierować na adres e-mail: kontakt@cena.edu.pl lub adres siedziby NEVER AVERAGE.

Dane, do których dostęp ma NEVER AVERAGE

NEVER AVERAGE pozyskuje dane osobowe Użytkowników:

 1. bezpośrednio od Użytkownika serwisu za pomocą formularzy udostępnionych w serwisu. W ramach serwisu prowadzimy szereg usług. W celu przybliżenia zasad korzystania z danych osobowych za pomocą konkretnej usługi, zapraszamy do zapoznania się z odpowiednią, dedykowaną sekcją niniejszej Polityki prywatności;
 2. automatycznie w czasie korzystania przez Użytkowników z serwisu przez zapisywanie w urządzaniach końcowych Użytkownika plików cookies (ciasteczka) oraz gromadzenie logów serwera www (więcej informacji w ),

Użytkownicy serwisów NEVER AVERAGE

Jak i dlaczego NEVER AVERAGE wykorzystuje dane?

Dane Użytkowników serwisu NEVER AVERAGE są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez NEVER AVERAGE działań. W zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu NEVER AVERAGE w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój NEVER AVERAGE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane przetwarzane są w tym celu do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez NEVER AVERAGE .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania może jednak skutkować utrudnieniami w korzystaniu z serwisu a nawet w niektórych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

 

Kto może mieć dostęp do danych?

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi NEVER AVERAGE zawarła umowę na świadczenie usług hostingowych, serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane Użytkowników są pozyskiwane za pomocą cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzących z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem, które posiadają siedzibę lub centra danych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym NEVER AVERAGE zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG.

 

Więcej informacji w Polityce Cookies serwisów Never Average.

Formularz Kontaktowy

Jak i dlaczego NEVER AVERAGE wykorzystuje dane?

Dane osobowe Użytkownika korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie.

Podanie adresu e-mail (w razie braku posiadania numeru kontaktowego lub chęci uzyskania odpowiedzi na skierowane zapytanie w formie e-mail) lub numeru telefonu (w razie braku posiadania adresu e-mail lub chęci uzyskania odpowiedzi na skierowane zapytanie w formie telefonicznej) jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, będziemy przetwarzać go w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu NEVER AVERAGE, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie nazwy firmy, imienia, nazwiska oraz dodatkowego podania numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie w wyżej wskazanym celu przez NEVER AVERAGE (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia pól fakultatywnych i przesłanie formularza zawierającego wypełnione pola fakultatywne, podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO).

NEVER AVERAGE będzie przetwarzać dane Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (a w przypadku danych podanych dobrowolnie: wycofania zgody na przetwarzanie tych danych), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze:

 • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z użytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym dla udokumentowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów NEVER AVERAGE, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

 

NEVER AVERAGE informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Kto może mieć dostęp do danych?

Dane Użytkownika zamieszczającego zapytanie za pośrednictwem formularza opinii NEVER AVERAGE nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz NEVER AVERAGE, np. hostingowe lub IT. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Sklep internetowy

Jak i dlaczego NEVER AVERAGE wykorzystuje dane?

W ramach serwisu NEVER AVERAGE udostępnił Użytkownikowi możliwość zamówienia/zakupienia usług świadczonych przez NEVER AVERAGE, m.in. szkoleń, doradztwa oraz audytu, w tym również organizacji i przygotowania przekazania zakupionej usługi. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na żądanie Użytkownika prowadzących do zawarcia umowy oraz podjęcie działań związanych z realizacją zawartej umowy o sprzedaż szkolenia, doradztwa, audytu, w tym również organizacji i przygotowania przekazania zakupionej usługi – przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy.

Jeżeli zawierają Państwo umowę z NEVER AVERAGE we własnym imieniu, dane będą przetwarzane w powyższym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo NEVER AVERAGE będzie przetwarzał Państwa dane w celu realizacji obowiązków, jakie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego spoczywają na NEVER AVERAGE, związanych z rozliczeniem księgowo-rachunkowym zawartej umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano rozliczenia (art. 74 ustawy o rachunkowości)

Jeżeli umowa jest zawarta przez podmiot, który Państwo reprezentują, dane będą przetwarzane w powyższym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, mogących mieć związek z zawartą umową sprzedaży i jej realizacją, w tym dla wykazania faktu realizacji obowiązków administratora danych zgodnie z zasadą rozliczalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Podanie danych w wskazanych w formularzu zamówienia/zakupu jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej wykonania przez NEVER AVERAGE, a częściowo pozostaje wymogiem ustawowym (dla realizacji obowiązków rozliczeniowo-księgowych). Brak podania z jakiegokolwiek powodu wskazanych danych osobowych uniemożliwia zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług oraz zawarcia umowy sprzedaży.

NEVER AVERAGE informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług NEVER AVERAGE.

W przypadku anulowania zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu, NEVER AVERAGE będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika, zgromadzone w ramach formularza zamówień/zakupu, przez okres 30 dni od dnia anulowania zamówienia lub od dnia, w którym upłynął termin płatności za złożone zamówienie (bezskuteczny upływ terminu płatności stanowi podstawę do anulacji zamówienia bezpośrednio przez NEVER AVERAGE), dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek ze składanym zamówieniem i procesem jego anulacji, w tym dla wykazania faktu posiadania odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz realizacji innych obowiązków administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kto może mieć dostęp do danych?

Dane Użytkownika nie będą przedmiotem udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz NEVER AVERAGE, np. hostingowe, usług serwisowych systemów informatycznych. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (chyba że w opisie zamawianej usługi wyraźnie zaznaczono, że jest ona realizowana z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, których dostawcą jest podmiot posiadający siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. Zoom Inc). Dane osobowe Użytkownika zawierającego umowę sprzedaży mogą być ujawniane dostawcom systemów i bramek płatniczych: …, w zależności od tego, jaką metodę płatności wybierze Użytkownik.

NEVER AVERAGE informuje, że w związku z wyborem sposobu płatności może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkownika, w tym np. numer rachunku bankowego czy nazwę banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowi, informacje NEVER AVERAGE pozyska bezpośrednio od banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy lub od dostawców systemów i bramek płatniczych, w zależności od wyboru formy płatności.

Usługi Marketingowe NEVER AVERAGE

Jak i dlaczego NEVER AVERAGE wykorzystuje dane?

Dane osobowe Użytkownika korzystających z subskrypcji Usług marketingowych będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie Usług marketingowych, na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług NEVER AVERAGE, których treścią jest dystrybucja materiałów marketingowych i promocyjnych ze strony NEVER AVERAGE, przy czym zgodnie z przepisami dot. e-prywatności NEVER AVERAGE potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania subskrypcji, na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług.

 

Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia uzyskanie materiałów marketingowych i promocyjnych od NEVER AVERAGE. W oparciu o  państwa dane NEVER AVERAGE nie dokonuje profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one przedmiotem sprzedaży.

 

Kto może mieć dostęp do danych?

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi NEVER AVERAGE zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych i usług wsparcia systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

Prawa użytkowników serwisów NEVER AVERAGE

Niezależnie od rodzaju serwisu oraz usług, z jakich korzysta Użytkownik, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • wycofanie w dowolnym momencie udzielonych zgód, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Wszelkie zapytania związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może kierować na adres e-mail, pisemnie, na adresy wskazane na początku niniejszej Polityki Prywatności. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (tj. chęć dostępu do danych).

Polityka Cookies serwisów NEVER AVERAGE

Czym są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)?

Serwis NEVER AVERAGE w ramach serwisu wykorzystuje mechanizm plików cookies, tzw. „ciasteczek”, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 • okres retencji: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 • wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

 

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/  lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Rodzaje cookies w serwisach NEVER AVERAGE

Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • cookies „tymczasowych” (tzw. sesyjnych, session cookies), które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
 • cookies „trwałych” (tzw. persistent cookies), zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;

Ze względu na podmiot odpowiedzialny za dostarczane technologie, pliki „cookies” można podzielić na:

 • cookies własne (tzw. first party cookies), za których opracowanie i działanie odpowiedzialny jest NEVER AVERAGE ;
 • cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzące z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem.

Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
 • funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
 • wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
 • analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

Jak i dlaczego NEVER AVERAGE korzysta z cookies?

W ramach swoich serwisów NEVER AVERAGE wykorzystuje różne technologie cookies. Aby uzyskać informacje o tym, jakie dokładnie cookies są dystrybuowane w ramach określonego serwisu, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

NEVER AVERAGE nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp czyli dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądający serwis NEVER AVERAGE.

Zarządzanie cookies

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień w zakresie zarządzania plikami cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu w przyszłości, może zmienić ustawienia przeglądarki. NEVER AVERAGE informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisów.

Więcej informacji można znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 

Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości, jak również w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, bardzo prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w sekcji .

NEVER AVERAGE zastrzega, że wszelkie zamieszczone w serwisie informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasek unia

Projekt dofinansowany ze środków UE.

CreoSpace