Regulamin Świadczenia usług NEVER AVERAGE - Centrum Edukacji Never Average

Zaloguj się

Regulamin Świadczenia usług NEVER AVERAGE

Regulamin Świadczenia usług NEVER AVERAGE

 Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług NEVER AVERAGE dla serwisu internetowego wraz z platformą sprzedażową (dalej jako: Regulamin) określa:
  • zasady funkcjonowania serwisu;
  • zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu;
  • wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi serwisu;
  • zasady przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu;
  • ogólne warunki oraz zasady realizacji sprzedaży towarów i usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną osobom fizycznym, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem serwisu internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i znajduje zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez NEVER AVERAGE.
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom serwisu, w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez użytkowników w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu przy użytkowaniu go oraz korzystaniu z usług świadczonych za ich pośrednictwem. Zamówienie usługi za pomocą formularza zakupu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Usługi świadczone w ramach serwisu kierowane są do osób pełnoletnich (powyżej 18 r.ż.). NEVER AVERAGE nie adresuje swoich usług do osób niepełnoletnich.

 

2. Definicje

Wyrażeniom użytym w Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

 • NEVER AVERAGE – Adrian Sajdak działający pod firmą NEVER AVERAGE Sajdak Adrian z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 20, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP 5512622339, REGON 362195523;
 • dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO);
 • serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod adresem URL: https://cena.edu.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych przez NEVER AVERAGE serwis funkcjonalności;
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis NEVER AVERAGE;
 • UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 • ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.);
 • cena – umieszczona obok informacji o usłudze cena brutto, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia usługi oraz innych kosztów wskazanych za zasadach niniejszego Regulaminu;
 • dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 • formularz kontaktowy – formularz dostępny w serwisie umożliwiający bezpośredni kontakt Użytkownika z NEVER AVERAGE;
 • konsument – Użytkownik będący nabywcą usług świadczonych przez NEVER AVERAGE na podstawie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego);
 • przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenckie – Użytkownik zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • formularz zakupu – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez zamawiającego Usługi do zakupu, w ramach którego także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 • subskrypcja – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez NEVER AVERAGE za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści marketingowych oferowanych przez NEVER AVERAGE, w szczególności zawierająca automatyczne otrzymywanie cyklicznych informacji o nowościach, promocjach, usługach świadczonych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 • zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy sprzedaży usług na odległość, składane za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w serwisie umożliwiającego złożenie zamówienia, określenie warunków umowy, w tym sposobu realizacji usługi i płatności.

 

3. Ogólne warunki świadczenia Usług w ramach serwisu

 1. W ramach serwisu świadczone są następujące usługi (dalej jako: Usługi):
  • usługi o charakterze informacyjnym (dalej jako: Usługi informacyjne), których treścią jest zapewnienie Użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych przez sieć Internet;
  • usługi e-commerce (dalej jako: Usługi e-commerce), których treścią jest umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupu produktów i usług za pośrednictwem serwisu;
  • usługi subskrypcji newsletter (dalej jako: Usługi marketingowe), których treścią jest zapewnienie możliwości subskrypcji i otrzymywania od NEVER AVERAGE materiałów informacyjnych i marketingowych, w tym również zawierających ofertę NEVER AVERAGE.
 2. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, NEVER AVERAGE informuje, że może się to wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, m.in. poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość w sieci Internet.
 3. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika, w tym zamieszczanie na ramach serwisu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych. NEVER AVERAGE zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści. NEVER AVERAGE nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści, o których mowa w niniejszym ustępie.
 4. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich Usług oferowanych przez NEVER AVERAGE w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami prowadzenia serwisu przez NEVER AVERAGE i celami utworzenia serwisu, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 6. NEVER AVERAGE nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

4. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika pozwalającego na skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych, tj. posiadanie:
  • urządzenia końcowego – sprzęt komputerowy/tablet z dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
  • zaktualizowanego oprogramowania i przeglądarki internetowej w wersji minimum: Microsoft Edge w wersji najnowszej, Mozilla Firefox w wersji najnowszej lub Google Chrome w wersji najnowszej
  • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączonej obsługi plików cookies.
 2. Strona internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu …
 3. NEVER AVERAGE zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za:
  • przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich;
  • prawidłowe działanie serwisów i Usług, jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie nie spełniają przedstawionych wymagań technicznych przedstawionych w ust. 1 powyżej;
  • nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Usług w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwery NEVER AVERAGE.
 5. NEVER AVERAGE nie gwarantuje, że Usługi będą wolne od błędów ani tego, że usterki dotyczące świadczenia Usług zostaną poprawione.
 6. NEVER AVERAGE dołoży starań  by  pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem z serwisów i Usług, co nie może być poczytywane za zobowiązanie NEVER AVERAGE do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z serwisu lub Usługi, Użytkownik może kontaktować się z NEVER AVERAGE za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: j.polus@cena.edu.pl
 7. W przypadku awarii serwisu lub Usługi lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych, NEVER AVERAGE zastrzega na swoją rzecz prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących serwis internetowy, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do treści i Usług lub czasowej przerwy w funkcjonowaniu serwisu lub Usługi. NEVER AVERAGE dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu serwisu lub Usługi odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.
 8. NEVER AVERAGE stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z serwisu, zapisywane są przez serwer NEVER AVERAGE na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkownika. Zapis plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Użytkownik w każdym czasie może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. NEVER AVERAGE wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem serwisu, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://cena.edu.pl/?page_id=3

 

4. Warunki świadczenia Usług informacyjnych

 1. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy NEVER AVERAGE a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL serwisu lub wybrania przekierowania do serwisu.
 2. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy NEVER AVERAGE a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia serwisu internetowego przez Użytkownika.
 3. Zawierając Umowę Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia rozpoczęcie świadczenia Usług przez NEVER AVERAGE.
 4. NEVER AVERAGE nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje Użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym. NEVER AVERAGE nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 5. Zarówno sam serwis, jak i poszczególne elementy serwisu, znaki towarowe i inne zawarte w nim oznaczenia i treści, są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
 6. NEVER AVERAGE posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych serwisów przez siebie prowadzonych.

 

5 Warunki świadczenia Usług e-commerce

 1. NEVER AVERAGE prowadzi za pośrednictwem serwisu działalność z zakresu usługi e‑commerce w zakresie sprzedaży szkoleń lub doradztwa, zgodnie z aktualną ofertą NEVER AVERAGE w postaci:
  • sprzedaży usług szkolenia (w ramach szkoleń otwartych) w formie:
   • online z dostępem czasowym (określonym),
   • stacjonarnej,
   • hybrydowej;
  • sprzedaży doradztwa w postaci indywidualnych konsultacji prowadzonych w formie:
   • online z dostępem czasowym (określonym),
   • stacjonarnej,
   • hybrydowej;
 1. Aktualne informacje o oferowanych w serwisie usługach zamieszczone są na stronie internetowej serwisu wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen usług, ich dostępności oraz innych usług posprzedażowych (w tym sposobach ich realizacji) oraz przewidzianych rabatach oraz upustach.
 2. Ceny prezentowanych w serwisie usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów realizacji usługi oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej umowy oraz wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 3. NEVER AVERAGE zastrzega prawo do udzielania rabatów na poszczególne usługi oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Informacje o usługach zawartych w serwisie – w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią/stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. NEVER AVERAGE może dokonywać zmian w zakresie opisów i cen oferowanych usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 6. NEVER AVERAGE oświadcza, że w ramach usług świadczonych za pośrednictwem serwisu mogą zostać uruchomione usługi dodatkowe oraz mogą one być udostępniane Użytkownikowi bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany w usługach dodatkowych są uzależnione od aktualnie przyjętych decyzji NEVER AVERAGE i nie stanowią zmiany Umowy.

Zamówienia

 1. Zamówienia dokonane w serwisie można składać za pośrednictwem strony internetowej serwisu po przejściu pełnej procedury składania Zamówienia, które powinny być składane w okresie dostępności strony internetowej serwisu.
 2. Aby zamówić usługę świadczoną przez NEVER AVERAGE należy wypełnić formularza zakupu. Do złożenia zamówienia na usługi oferowane za pośrednictwem serwisu wymagana nie jest wymagana rejestracja Użytkownika.
 3. Aby skutecznie złożyć zamówienia na usługi oferowane za pośrednictwem serwisu niezbędne jest zapoznanie się oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności serwisu. Takie oświadczenie o zapoznaniu się Użytkownik składa w drodze zaznaczenia odpowiedniego formularza przy składaniu zamówienia.
 4. Użytkownik składa zamówienie poprzez wysłanie wypełnionego formularza zakupu do NEVER AVERAGE.
 5. Po wybraniu za pośrednictwem strony internetowej serwisu przycisku, Klient przenoszony jest do portalu właściwego operatora płatności celem dokonana opłaty za złożone zamówienie.
 6. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Stronami umowy zawieranej za pośrednictwem serwisu są NEVER AVERAGE oraz Klient. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem oraz na podstawie treści niniejszego Regulaminu.
 8. Po zawarciu umowy, NEVER AVERAGE potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. NEVER AVERAGE realizuje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Szczegółowy wykaz miejsc prowadzenia działalności w ramach niniejszego Regulaminu określa NEVER AVERAGE. Termin realizacji usługi ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 10. NEVER AVERAGE, zgodnie z wolą Klienta, przesyła paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane zrealizowane usługi. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa usługę jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do NEVER AVERAGE. Dostarczenie faktury VAT za nabyte za pośrednictwem serwisu usługi następuje za pośrednictwem wskazanego przez Klienta właściwego adresu e-mail, chyba że Klient powiadomi NEVER AVERAGE o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

 

Płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione usługi e-przelewem za pośrednictwem portalu przelewy24.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez NEVER AVERAGE potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy NEVER AVERAGE.
 3. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Usługi), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia NEVER AVERAGE do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy w przypadku realizacji zamówienia na usługi, chyba że Klient powiadomi NEVER AVERAGE o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 4. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu zamówienia. Łączna cena za zamówioną usługę wraz z opłatami za wykonanie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznie płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy.
 6. Serwis nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, NEVER AVERAGE wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. Po bezskutecznym upływie tego terminu, NEVER AVERAGE odstąpi od zawartej Umowy, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

6. Usługi marketingowe (Newsletter)

 1. Świadczenie usług marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej następuje na zasadach zakreślonych w ramach niniejszej sekcji Regulaminu.
 2. Usługi marketingowe świadczone przez NEVER AVERAGE polegają na dystrybucji zbioru materiałów zawierającego aktualne informacje o ofercie usług oferowanych przez NEVER AVERAGE w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w momencie rejestracji subskrypcji.
 3. Usługi marketingowe świadczone są od momentu subskrypcji listy marketingowej NEVER AVERAGE do momentu wyrejestrowania subskrypcji.
 4. Korzystanie z usług marketingowych jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu oraz poprawnej subskrypcji listy marketingowej NEVER AVERAGE i wyrażeniu zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych drogą elektroniczną.
 5. Zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych można wyrazić w trakcie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych jest warunkiem zawarcia z NEVER AVERAGE umowy o świadczenie drogą elektroniczną zamówienia usługi. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie NEVER AVERAGE stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane m.in. na adres serwisu za pośrednictwem korespondencji e-mail:polus@cena.edu.pl
 7. Użytkownik otrzymuje wiadomość na podany przez niego adres e-mail potwierdzającą zawarcie umowy oświadczenie usług marketingowych (newsletter). Z chwilą zgłoszenia zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług marketingowych.
 8. Za usługę NEVER AVERAGE nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat oraz usługa jest świadczona w czasie nieoznaczonym od momentu wyrażenia zgody przez Użytkownika do momentu jego rezygnacji lub wypowiedzenia usługi przez NEVER AVERAGE.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z usługi, bez podania przyczyny. Anulowanie subskrypcji przez Klienta (skutkującej wypowiedzeniem umowy) powoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
 10. NEVER AVERAGE może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Użytkownik korzysta z treści usługi w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego.
 11. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi względem Klienta.
 12. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

7. Formy kontaktu z NEVER AVERAGE

 1. Serwis jest prowadzony, administrowany oraz monitorowany przez NEVER AVERAGE.
 2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt ze NEVER AVERAGE za pośrednictwem:
  • formularza kontaktowego dostępnego za pośrednictwem serwisu,
  • na adres e-mail: kontakt@cena.edu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Wojska Polskiego 20, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Celem prawidłowego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, należy podać następujące dane oraz potwierdzić przekazanie treści zgłoszenia za pośrednictwem odpowiedniego przycisku:
  • adres e-mail właściwy do korespondencji z NEVER AVERAGE lub numer telefonu,
  • treść zapytania/wiadomości.
 4. Podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy nie jest wymagane.
 5. Kontaktem Użytkownika właściwym do komunikacji z NEVER AVERAGE jest adres poczty elektronicznej e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu kontaktowym za pośrednictwem serwisu, która została wszczęta korespondencja/kontakt telefoniczny Użytkownika z NEVER AVERAGE. NEVER AVERAGE nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego lub błędnego podania adresu e-mail/numeru telefonu do kontaktu przez Użytkownika.

 

8. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). NEVER AVERAGE informuję, że w przypadku wykonania w pełni usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Ze względu na charakter usług świadczonych za pośrednictwem serwisu, która jest świadczona na żądanie Użytkownika, w przypadku zawarcia umowy, NEVER AVERAGE rozpoczyna świadczenie usług po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę jest składane przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 3. Do zachowania tego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Odstępując od umowy Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy dostępnego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia konsumenckie może złożyć NEVER AVERAGE oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem serwisu przesyłając je na adres e-mail: j.polus@cena.edu.pl.
 6. NEVER AVERAGE niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem przez NEVER AVERAGE oferty Użytkownika skutkuje zaprzestaniem wiązania oferty.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy NEVER AVERAGE zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

 

9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją usługi, w tym w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez NEVER AVERAGE lub wynikających z zawartej umowy, Użytkownik może kierować do NEVER AVERAGE za pośrednictwem adresu korespondencji e-mail: j.polus@cena.edu.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko Użytkownika, ewentualnie nazwę firmy,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail Użytkownika,
  • datę lub numer zamówienia,
  • opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie,
  • żądanie sposobu doprowadzenia usługi do zgodności z umową.
 3. Podanie informacji, o których mowa powyżej na celu przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji przez NEVER AVERAGE. Jest to jedynie zalecenie NEVER AVERAGE i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.
 4. Strony umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji NEVER AVERAGE może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu e-mail. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane w punkcie powyżej lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, NEVER AVERAGE niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem celem ich uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie może spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 7. NEVER AVERAGE niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji, zaś udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Po upływie tego terminu od dnia wniesienia reklamacji w przypadku jej nierozpatrzenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na obowiązek bieżącego regulowania przez Użytkownika ceny należnej NEVER AVERAGE z tytułu korzystania z oferowanych Usług.

 

10. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu na zasadach niniejszego Regulaminu określa Polityka prywatności serwisu, dostępna pod adresem: cena.edu.pl/polityka-prywatnosci/

 

11. Postanowienia końcowe

 1. NEVER AVERAGE nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm).
 2. NEVER AVERAGE informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. NEVER AVERAGE informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie serwisu, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności UŚUDE i RODO oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. NEVER AVERAGE może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
 7. W przypadku jakiegokolwiek sporu w ramach zawartej umowy bądź względem postanowień niniejszego Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby NEVER AVERAGE.
 8. NEVER AVERAGE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 9. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone zamówienia lub zamówienia w trakcie składania.
 10. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, umowa zawarta z Użytkownikiem ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2023r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór  formularza odstąpienia od Umowy

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

pasek unia

Projekt dofinansowany ze środków UE.

CreoSpace